Website
x

Ice on Fire

เรื่องย่อ Ice on Fire

สารคดีนี้เน้นถึงผลกระทบของคาร์บอนส่วนเกินบนโลก และมนุษย์บางคนกำลังคิดค้นวิธีการที่ทันสมัยในการลดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ