Website
x

SCENES FROM A MARRIAGE

เรื่องย่อ SCENES FROM A MARRIAGE

ซีนส์ฟรอมอะแมร์ริเอจ คือมินิซีรีส์ที่นำกลับมาทำใหม่เป็นภาษาอังกฤษ จากซีรีส์ปี 1973 ของสวีเดนในชื่อเดียวกัน