Website
x

WORLD WAR Z

เรื่องย่อ WORLD WAR Z

อดีตเจ้าหน้าที่สหประชาชาติพยายามปกป้องครอบครัว และอารยธรรมมนุษย์จากโรคระบาดที่อาจพาโลกไปสู่กาลอวสาน