Website
x

THE HUNGER GAMES

เรื่องย่อ THE HUNGER GAMES

วัยรุ่นสองคนจากแต่ละเขตของพาเน็มทั้งหมด 12 เขตถูกสุ่มเลือกเพื่อมาแข่งขันเอาชีวิตออกทีวี