Website
x

ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล


ด้วยบริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่มจัสมิน ซึ่งต่อไปนี้จะรวมเรียกว่า “บริษัท” ตระหนักถึงความสำคัญในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน จึงได้จัดทำนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้เพื่อแจ้งให้ท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบถึงวัตถุประสงค์ของบริษัทในการเก็บและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จำเป็นและอยู่ในขอบเขตของกฎหมาย


1. ข้อมูลส่วนบุคคลคืออะไร

ข้อมูลส่วนบุคคลแบ่งออกเป็นสองประเภท ได้แก่

ข้อมูลส่วนบุคคล (ทั่วไป) เช่น ข้อมูลส่วนบุคคลของคนที่มีชีวิตอยู่ที่สามารถระบุตัวตนของบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เช่น ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ email address หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน ข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว (Sensitive Personal Data) ได้แก่ ข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องได้รับการคุ้มครองเป็นพิเศษ ซึ่งจำเป็นต้องให้ความระมัดระวังเป็นพิเศษในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลประเภทนี้ เช่น ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม และข้อมูลชีวภาพ หรือข้อมูลตามที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศกำหนด

2.  บริษัทได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากไหน

1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทได้รับจากท่านโดยตรง

 บริษัทได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยตรง โดยวิธีการหนึ่งวิธีการใด ในกรณีต่อไปนี้:

 • ท่านติดต่อสอบถามหรือขอรับข้อมูลจากบริษัท
 • ใบสมัครใช้บริการ หรือแบบคำขอใช้บริการ หรือแบบคำขอเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงบริการ
 • ท่านลงทะเบียนโดยการสร้างบัญชีผ่านเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชัน
 • ท่านได้ทำแบบสอบถามหรือติดต่อสื่อสารกับบริษัทผ่านช่องทางต่างๆ อาทิ ทางโทรศัพท์ อีเมล
  แอปพลิเคชั่น สื่อสังคมออนไลน์อื่นของบริษัท หรือผ่านพนักงานของบริษัท
 • ท่านทำรายการหรือให้ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชั่น หรืออุปกรณ์ของบริษัท

2. ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทได้รับมาจากหน่วยงาน/บุคคลภายนอก (Third Party)

บริษัทอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมาจากหน่วยงาน/บุคคลภายนอก เช่น บริษัทที่แนะนำท่านให้แก่บริษัท หรือผู้ให้บริการโทรคมนาคมหรือผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต หรือบริษัทในกลุ่มจัสมินอินเตอร์เนชั่นแนล หรือคู่ค้าหรือพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัท หรือผู้ให้บริการผลิตภัณฑ์/บริการ/เว็บไซต์/แอพพลิเคชั่นอื่นๆ หรือแหล่งข้อมูลสาธารณะ หรือหน่วยงานของรัฐ เป็นต้น

3. ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวมโดยอัตโนมัติ

บริษัทได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อท่านเข้าใช้บริการของบริษัทผ่านเว็บไซต์ และ/หรือแอปพลิเคชั่น โดยบริษัทจะมีการเก็บข้อมูลของท่าน เช่น

– ข้อมูลการใช้บริการของท่าน ข้อมูลการติดต่อสื่อสารกับบริษัท ข้อมูลโซเชียลมีเดีย ข้อมูลแอปพลิเคชั่นและเบราว์เซอร์ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ท่านใช้บริการเพื่อใช้บริการหรือติดต่อสื่อสารกับบริษัท

– การระบุตำแหน่งอุปกรณ์ของท่าน ซึ่งช่วยให้บริษัทสามารถให้บริการฟีเจอร์ต่างๆ ได้ โดยท่านสามารถควบคุมการจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวผ่านการตั้งค่าอุปกรณของท่านได้ ทั้งนี้ ระบบการตั้งค่าอาจมีความแตกต่างกันตาม
แต่ระบบปฏิบัติการ

– การใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อรวบรวมข้อมูลในขณะที่ท่านใช้งานเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่น โดยช่วยให้บริษัทสามารถจัดให้มีการบริการที่ดีขึ้น เร็วขึ้น ปลอดภัยขึ้น และเพื่อความเป็นส่วนตัวของท่าน เมื่อท่านใช้บริการ และ/หรือเข้าสู่แพลตฟอร์ม cookies คือ text files ที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ของท่านที่ใช้เพื่อจัดเก็บรายละเอียดข้อมูล log การใช้งานอินเทอร์เน็ตของท่านหรือพฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของท่าน

3. ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทเก็บรวบรวม

1. บริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหลายประเภทเท่าที่จำเป็นแก่การให้บริการ หรือบริการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นใดภายใต้วัตถุประสงค์ของบริษัท หรือที่ท่านให้ความยินยอมไว้ โดยสามารถจำแนกจัดกลุ่มประเภทข้อมูล อาทิ

2. กรณีข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว บริษัทจะไม่จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว (Sensitive Personal Data)
เว้นแต่

            (1) ได้รับความยินยอมจากท่านโดยชัดแจ้ง (explicit consent)

            (2) เป็นการจำเป็นเพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพ ซึ่งท่านไม่สามารถให้ความยินยอมได้

            (3) เป็นการจำเป็นเพื่อปฏิบัติตามตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

4. วัตถุประสงค์ในการเก็บ รวบรวม ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

4.1 บริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเพียงเท่าที่จำเป็น

 • เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล อันเป็นกรณีตามฐานการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
 • เพื่อการปฏิบัติตามสัญญาที่ท่านเป็นคู่สัญญา (contract) หรือเพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของท่านก่อนเข้าทำสัญญา บริษัทจะนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปประมวลผลเพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการเกี่ยวกับบริการหรือเกี่ยวเนื่องกับการให้บริการ เช่น การติดต่อสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับบริการ การให้บริการดูแลลูกค้า การควบคุมคุณภาพการให้บริการ การปรับปรุงคุณภาพการบริการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ตอบข้อซักถาม แจ้งการเปลี่ยนแปลงต่างๆ เป็นต้น รวมทั้งเพื่อการปฏิบัติตามสัญญา อันเป็นกรณีตามฐานการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
 • เพื่อเป็นการจำเป็นเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะอันเป็นกรณีตามฐานการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
 • เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท (Legitimate Interests) หรือประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบุคคลภายนอก หรือประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของท่าน โดยที่ไม่ทำให้สิทธิขั้นพื้นฐานในข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนั้นลดน้อยลง โดยบริษัทอาจนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปประมวลเพื่อการจัดการ เช่น การยืนยันตัวตน หรือการรวบรวมข้อมูลกรณีเกิดปัญหาเพื่อฟ้องร้องต่อการไม่ปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งเพื่อการจัดทำรายงานภายในของบริษัท การดูแลรักษาระบบเพื่อรักษามาตรฐานการให้บริการ ตลอดจนการจัดการความเสี่ยงของบริษัท และการดำเนินการอันเป็นการจำเป็นอันเป็นกรณีตามฐานการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
 • เพื่อเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายของบริษัท (Legal Obligation) บริษัทอาจนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปประมวลเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ที่ผู้ควบคุมข้อมูลนั้นมีตามที่กฎหมายกำหนด เช่น พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พระราชบัญญัติรักษาความมั่นคงปลอดภัย
  ไซเบอร์ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และกฎหมายอื่นที่บริษัทต้องอยู่ภายใต้บังคับกำหนดให้ส่งข้อมูล เช่น กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการโทรคมนาคม กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง กฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับบริการของบริษัท เป็นต้น อันเป็นกรณีตามฐานการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

4.2 กรณีที่ต้องได้รับความยินยอมจากท่าน เพื่อเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามความจำเป็นและมีวัตถุประสงค์อันชอบด้วยกฎหมาย บริษัทจะดำเนินการให้ท่านรับรู้ ให้ความยินยอมทางอิเล็กทรอนิกส์ ข้อความสั้น (Short Message Service) เว็บไซต์ ข้อความผ่านอุปกรณ์ หรือตามแบบวิธีการของบริษัทเป็นคราวๆ ทั้งนี้ ท่านสามารถยกเลิกหรือถอนการให้ความยินยอมกับบริษัทได้ตลอดเวลาโดยผ่านระบบการยกเลิกการรับข้อมูลของบริษัท

4.3 การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

     บริษัทจะนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้รับหรือที่เก็บรวบรวมมาใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการเกี่ยวกับบริการหรือเกี่ยวเนื่องกับการให้บริการเพื่อให้สามารถใช้บริการได้สะดวกตรงตามความต้องการมากยิ่งขึ้น หรือวัตถุประสงค์ทางการตลาด หรือวัตถุประสงค์อื่นใดอันชอบด้วยกฎหมาย อาทิ

1.) บริการตามสัญญากับลูกค้า

2.) ให้บริการลูกค้า (Customer Service) ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ

 • การติดต่อกับลูกค้าเพื่อดำเนินตามคำขอของลูกค้า
 • การติดต่อสื่อสารผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้อง รวมถึงส่งใบแจ้งค่าบริการ การแจ้งเตือนให้ชำระค่าสินค้าและบริการ ใบเสร็จรับเงิน
 • ให้บริการหลังการขาย
 • จัดการด้านสิทธิประโยชน์ของลูกค้า
 • รับเรื่องร้องเรียนของลูกค้า
 • รับแจ้งประสานงานเพื่อแก้ปัญหาการใช้งานของลูกค้า
 • อำนวยความสะดวกลูกค้าในการตรวจสอบข้อมูล การชำระเงิน และการจัดการสิทธิประโยชน์ของลูกค้า

3.) เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาบริการของบริษัท เช่น

 • รายงานสถิติเรื่องจำนวนลูกค้าเพื่อการวางแผนการตลาด
 • พัฒนาเว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์และบริการ แอปพลิเคชั่น แก้ปัญหาในเชิงเทคนิคที่เกิดขึ้นในการใช้เว็บไซต์ผลิตภัณฑ์และบริการ แอปพลิเคชั่น และพัฒนาประสบการณ์ของลูกค้าในการรับบริการจากบริษัท
 • ศึกษาและทำความเข้าใจถึงความต้องการของท่าน เพื่อวิเคราะห์และปรับปรุงบริการที่ท่านใช้งานให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของท่าน

4) การบริหารจัดการด้านความปลอดภัย ความเสี่ยง และการป้องกันอาชญากรรม

 • เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
 • เพื่อป้องกันการทุจริต ฉ้อโกง รวมถึงการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • เพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและเครือข่ายการให้บริการของบริษัท และรายงานท่านหากพบกิจกรรมที่น่าสงสัย เช่น การพยายามลงชื่อเข้าใช้บัญชีของท่านโดยผิดปกติ
 • เพื่อยืนยันและพิสูจน์ตัวตน และยืนยันช่องทางการติดต่อ

5) เพื่อส่งข่าวสารโปรโมชั่น รวมถึงการเข้าร่วมกิจกรรมด้านการตลาด เพื่อประโยชน์ในการให้บริการแก่ท่าน รวมถึงบริการที่ท่านอาจสนใจ อันเป็นประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย โดยการใช้ข้อมูลดังกล่าวจะไม่ขัดต่อสิทธิขั้นพื้นฐานของของท่านเกินสมควร  เช่น บริการอินเทอร์เน็ต บริการกิจการกระจายเสียง บริการกิจการโทรทัศน์ บริการช่องทางชำระเงิน การทำบริการทางดิจิทัล การวิจัยการตลาดและการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย หรือบริการอื่นใด หรือเพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์และนำเสนอบริการหรือผลิตภัณฑ์ใดๆ ให้ท่าน หรือเพื่อประโยชน์ในการจัดทำฐานข้อมูลและใช้ข้อมูลเพื่อเสนอสิทธิประโยชน์ให้แก่ท่าน

4.4 บริษัทอาจมีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลด้วยเหตุผลและ/หรือวัตถุประสงค์อื่นๆ ที่อาจมีขึ้นเพิ่มเติมในอนาคตซึ่งบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าทางอิเล็กทรอนิกส์ ข้อความสั้น (Short Message Service) เว็บไซต์ ข้อความผ่านอุปกรณ์ให้บริการ หรือตามแบบวิธีการของบริษัทเป็นคราวๆ ในกรณีที่ท่านต้องให้ความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทจะดำเนินการให้ท่านรับรู้ ให้ความยินยอมทางอิเล็กทรอนิกส์ ข้อความสั้น (Short Message Service) เว็บไซต์ ผ่านอุปกรณ์ให้บริการ ข้อความผ่านอุปกรณ์ หรือตามแบบวิธีการของบริษัทเป็นคราวๆ  

บริษัทอาจใช้ฐานการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ชอบธรรมมากกว่าหนึ่งฐานในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในแต่ละกิจกรรมของบริษัทที่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ทั้งนี้ หากท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับบริษัท อาจส่งผลกระทบต่อท่านในการไม่ได้รับการบริการจากบริษัท หรือ ไม่ได้รับความสะดวกในการรับบริการจากบริษัท หรือไม่ได้รับการปฏิบัติตามสัญญา และท่านอาจได้รับความเสียหาย/เสียโอกาส และอาจส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติตามกฎหมายใดๆ ที่ท่านหรือบริษัทฯ ต้องปฏิบัติตาม

4.5 บริษัทอาจมีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลด้วยตนเองหรือโดยบุคคลอื่น

5. การเปิดเผยหรือแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทอาจทำการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกเท่าที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และฐานในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล โดยบริษัทอาจส่งข้อมูลของท่านไปยังบุคคลดังต่อไปนี้

(1) ผู้ประมวลผลข้อมูล หรือผู้ให้บริการคลาวด์คอมพิวติ้ง หรือบุคคลใดๆ ที่บริษัทเป็นคู่สัญญาหรือมีนิติ สัมพันธ์ด้วย (ไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศ) เช่น บริษัทในกลุ่มจัสมินอินเตอร์เนชั่นแนล ผู้สนับสนุนการขาย ผู้เชี่ยวชาญและผู้ให้บริการด้านต่างๆ ซึ่งรวมตลอดถึงผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง ผู้รับจ้าง ตัวแทน ที่ปรึกษาของบริษัทหรือของบุคคลใดๆ ที่บริษัทเป็นคู่สัญญาหรือมีนิติสัมพันธ์ที่เป็นผู้รับข้อมูลส่วนบุคคลนั้น ทั้งนี้ เพื่อให้บุคคลหรือนิติบุคคลเหล่านั้นให้บริการแก่บริษัทหรือแก่ท่านอันเกี่ยวข้องกับการให้บริการของบริษัท

(2) หน่วยงานกำกับ หน่วยงานของรัฐบาล หรือหน่วยงานที่มีหน้าที่ดูแล เช่น สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ หรือบุคคลใดๆ ก็ตามที่บริษัทต้องเปิดเผยข้อมูลเท่าที่กฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนด หรือในกรณีเฉพาะอื่นๆ เช่น เป็นไปตามคำสั่งศาล

(3) เพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องของบริษัทตามสัญญาหรือตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย

(4) บุคคลที่สนใจลงทุนในบริษัทหรือตัวแทนของบุคคลดังกล่าวในการวิเคราะห์และประเมินข้อมูลในเชิงลึก (due diligence purpose) ไม่ว่าจะเป็นการเข้าลงทุนร่วม การควบรวม การโอนกิจการ หรือการขายธุรกิจหรือทรัพย์สินไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด ที่ปรึกษาของบุคคลเหล่านั้น ซึ่งรวมตลอดถึงบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องและหน่วยงานกำกับดูแลในเรื่องดังกล่าว

6. การเก็บรักษาและระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

1. บริษัทเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในระบบงานสารสนเทศของบริษัท และจัดให้มีการรักษาความปลอดภัยที่มีมาตรฐานเพื่อให้ระบบงานสารสนเทศของบริษัท และการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมีความปลอดภัยโดยมีมาตรการดังนี้

 • จำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่อาจจะเข้าถึงได้โดยเจ้าหน้าที่หรือพนักงาน
 • จัดให้มีวิธีการทางเทคโนโลยีเพื่อป้องกันไม่ให้มีการเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ที่ไม่ได้รับอนุญาต
 • จัดการทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อความปลอดภัยเมื่อข้อมูลดังกล่าวไม่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ในการเก็บข้อมูลของบริษัทอีกต่อไป
 • มีกระบวนการจัดการกับกรณีละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล หรือกรณีที่ต้องสงสัยและต้องแจ้งเหตุการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลแก่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด

2. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

 • บริษัทเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ในระยะเวลาที่จำเป็นในระหว่างที่ท่านยังใช้บริการหรือมีนิติสัมพันธ์อยู่กับบริษัท หรือตลอดระยะเวลาเท่าที่จำเป็นเพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของบริษัท และเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดโดยมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับ เช่น มาตรฐานทางบัญชี มาตรฐานทางกฎหมาย และกฎระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • กรณีการให้บริการสิ้นสุดลง บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ เป็นระยะเวลา 10 ปีนับแต่วันที่บริการสิ้นสุดลง เว้นแต่มีกฎหมายกำหนดให้จัดเก็บเป็นระยะเวลาที่มากกว่าหรือน้อยกว่าระยะเวลาดังกล่าว หรือเพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามสัญญาหรือตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย
 • ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้มาจากคุกกี้ (Cookies) ในการเก็บข้อมูลเมื่อท่านเข้าใช้เว็บไซต์ บริษัทจะเก็บไว้ตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด
 • เมื่อพ้นระยะเวลาจัดเก็บ บริษัทจะลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล หรือทำให้เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุถึงตัวตนของท่านได้

7. นโยบายเรื่องคุกกี้ (Cookies)

1. Cookies เพื่อการทำงานของเว็บไซต์ (Functionality Cookies):

บริษัทใช้ Cookies เพื่อพัฒนาการทำงานของเว็บไซต์ (Functionality Cookies) ในการจัดเก็บข้อมูลการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ หรือของท่านเพื่อช่วยให้บริษัท สามารถจัดให้มีการบริการที่ดีขึ้น เร็วขึ้น ปลอดภัยขึ้น Cookies ประเภทนี้ช่วยให้บริษัทจดจำอุปกรณ์หรือบราวเซอร์ของท่านเพื่อให้บริษัทสามารถจัดทำเนื้อหาให้เหมาะสมกับความสนใจส่วนบุคคลของท่านได้รวดเร็วขึ้น และช่วยให้การบริการและแพลตฟอร์มสะดวกสบายและเป็นประโยชน์ต่อท่านมากขึ้น ในการปิดใช้งาน Cookies นี้ ท่านสามารถตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณโดยดูวิธีการช่วยเหลือของเบราเซอร์หรืออุปกรณ์ของท่าน

2. Cookies เพื่อการวิเคราะห์ (Analytic cookies):

บริษัทใช้ Analytics Cookies ที่ให้บริการโดยบุคคลภายนอกเพื่อเก็บข้อมูลว่าผู้เข้าชมเว็บไซต์ ของบริษัทมีการใช้งานอย่างไร บริษัททำข้อมูลผู้เข้าชมเว็บไซต์เป็นข้อมูลนิรนามทั้งหมด (Anonymization) และส่งผ่านไปที่บุคคลภายนอกผู้ที่จะสามารถใช้ข้อมูลเหล่านี้หรือเปิดเผยข้อมูลเหล่านี้ให้กับบุคคลอื่นที่ประมวลผลข้อมูลให้ตามที่กฎหมายอนุญาต บุคคลภายนอกจะไม่รวมข้อมูลของท่านที่ได้ไปจากเว็บไซต์บริษัทกับข้อมูลที่บุคคลภายนอกมีอยู่แล้ว ท่านสามารถเลือกปิดการใช้งาน Cookies ลักษณะนี้บนหน้าเว็บไซต์บริษัท

8. นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ Website อื่น

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ใช้เฉพาะสำหรับการให้บริการของบริษัท และการใช้งานเว็บไซต์ของบริษัท เท่านั้นหากท่านได้กด link ไปยังเว็บไซต์อื่น หรือบริการหรือแอปพลิเคชั่นของบุคคลอื่น (แม้จะผ่านช่องทางในเว็บไซต์ อุปกรณ์ให้บริการ หรือแอปพลิเคชั่นของบริษัทก็ตาม) ท่านจะต้องศึกษาและปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ปรากฏในเว็บไซต์นั้นๆ แยกต่างหากจากของบริษัท

9. การเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะตรวจสอบประสิทธิภาพของนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นประจำ ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว การเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวจะถูกประกาศหรือตีพิมพ์ไว้บนเว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มอื่นของบริษัท

10. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิในการดำเนินการตามขอบเขตที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ให้กระทำได้ ดังต่อไปนี้

1. ท่านมีสิทธิเพิกถอนความยินยอม (Right to withdraw Consent) ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมกับบริษัทได้ตลอดระยะเวลาที่บริษัทเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

2. ท่านมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (Right of Access) และขอให้บริษัททำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้แก่ท่าน

3. ท่านมีสิทธิให้บริษัทแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง หรือเพิ่มเติมข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ (Right to Rectification)

4. ท่านมีสิทธิในการขอให้บริษัททำการลบข้อมูลของท่านด้วยเหตุบางประการได้ (Right to Erasure)

5. ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยเหตุผลบางประการได้ (Right to Restriction of Processing)

6. ท่านมีสิทธิในการโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ไว้กับบริษัทไปยังผู้ควบคุมข้อมูลรายอื่นหรือตัวท่านเองด้วยเหตุผลบางประการได้ (Right to Data Portability)

7. ท่านมีสิทธิคัดค้านการประมวลผลข้อมูลของท่านด้วยเหตุผลบางประการได้ (Right to Object)

8. ท่านมีสิทธิเรียกร้องให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนกรณีที่การละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลก่อให้เกิดความเสียหาย

ในการใช้สิทธิดังกล่าว ท่านสามารถติดต่อบริษัทในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลตามที่อยู่ข้างล่างเพื่อดำเนินการยื่นคำร้องขอดำเนินการตามสิทธิข้างต้นได้ และบริษัทจะดำเนินการตามคำขอของท่านภายใน 30 วัน บริษัท
จะดำเนินการพิจารณาคำขอของท่านตามขอบเขตของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และ
ในกรณีที่บริษัทปฏิเสธคำขอของท่าน บริษัทจะให้เหตุผลการปฏิเสธคำขอของท่านด้วย

11. ช่องทางการติดต่อกับบริษัท

บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่มจัสมิน สถานที่ติดต่อ: 200 หมู่ 4  ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

ช่องทางการติดต่อ: Call Center : 1530

E-mail : contact@3bb.co.th

รายละเอียดเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer: DPO)

ชื่อ:  นายสุรชัย ชมเพลินใจ

สถานที่ติดต่อ:  200 หมู่ 4  ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

ช่องทางการติดต่อ: E-Mail : dpo@jasmine.com